Shri Parashurama Chalisa

Parashurama Chalisa is a devotional song based on Shri Parashurama. Many people recited Parashurama Chalisa on festivals dedicated to Shri Parashurama.

॥ Doha ॥

Shri Guru Charana Saroja Chhavi,Nija Mana Mandira Dhari। Sumahi Gajanana Sharada,Gahi Ashish Tripurari॥

Buddhidhina Jana Janiye,Avaguno Ka Bhandara। Barano Parashurama Suyasha,Nija Mati Ke Anusara॥

॥ Chaupai ॥

Jai Prabhu Parashurama Sukha Sagara।Jai Munisha Guna Gyana Divakara॥ Bhrigukula Mukuta Vikata Ranadhira।Kshatriya Teja Mukha Santa Sharira॥

Jamadagni Suta Renuka Jaya।Teja Pratap Sakala Jaga Chhaya॥ Masa Vaishakha Sita Pacchha Udara।Tritiya Punarvasu Manuhara॥

Prahara Prathama Nisha Shita Na Ghama।Tithi Pradosha Byapi Sukhadhama॥ Taba Rishi Kutira Rudana Shishu Kinha।Renuka Kokhi Janama Hari Linha॥

Dhara Rama Shishu Pavana Nama।Nama Japata Jaga Laha Vishrama॥ Bhala Tripunda Jata Sira Sundara।Kandhe Munja Janeu Manahara॥

Manju Mekhala Kati Mrigachhala।Rudra Mala Bara Vakhshya Bishala॥ Pita Basana Sundara Tanu Sohe।Kandha Tunira Dhanusha Mana Mohe॥

Veda-purana-shruti-smriti Jnata।Krodha Rupa Tuma Jaga Vikhyata॥ Daye Hatha Shriparashu Uthava।Beda-sanghita Bayen Suhava॥

Vidyavana Guna Jnana Apara।Shastra-shastra Dou Para Adhikara॥ Bhuvana Charidasa Aru Navakhanda।Chahun Dishi Suyash Pratap Prachanda॥

Ekbara Ganapati Ke Sanga।Jujhe Bhrigakula Kala Patanga॥ Danta Toda Rana Kinha Virama।Eka Danta Ganapati Bhayo Nama॥

Kartavirjya Arjuna Bhupala।Sahastrbahu Durjana Vikarala॥ Sugarau Lakhi Jamadgani Panhi।Rakhihahun Nija Ghara Thani Mana Mahi॥

Mili Na Mangi Taba Kinha Ladai।Bhayo Parajita Jagata Hansai॥ Tana Khala Hridaya Bhaya Risa Gadhi।Riputa Muni So Atisaya Badhi॥